Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 11 sjednici održanoj dana 03.06.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ Za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

  • Koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima)
  • Koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Uz prijavu na natječaj kandidat moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98) • Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice
  • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • a) Potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 stavak 2.)
    b) Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. stavak 4.)
  • Domovnicu
  • Životopis s opisom dosadašnjeg radaNa natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić „Sunce“ Đulovac, Đulovac bb, 43532 Đulovac, s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te javnom glasilu (Večernjem listu) dana 05.06.2019. godine.
Icon
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac