Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i,57/22 i 101/23) i članka 80. Statuta Dječjeg vrtića Sunce Đulovac i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića SUNCE Đulovac od 9. travnja 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtića SUNCE Đulovac objavljuje natječaj za prijem za radno mjesto:

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos DOMAR/LOŽAČ (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno do 31.12.2024. na pola radnog vremena

I. OPĆI UVJETI za radno mjesto:
prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sunce Đulovac

  • SSS tehničke struke
  • Položen ispit za ložača centralnog grijanja
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije
  • Probni rad 2 mjeseca

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat/kinja po dostavljenoj obavijesti o izboru.

II. Za prijam u radni odnos domar/ložač kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 57/22 i 101/23) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

III. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o državljanstvu,

presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

IV. IV.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

V.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20pr ava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20pr ava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavan.

VI.
Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Sunce Đulovac, Josipa Jelačića 1 A 43 532 Đulovac, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.
Natječaj je objavljen na Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića dana 10. travnja 2024. https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142482227&ispis=true

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Sunce Đulovac. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića Sunce Đulovac. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Pisano testiranje Dječjeg vrtića Sunce Đulovac će se obavljati iz sljedećih područja:
zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj: 1/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18)

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića Sunce Đulovac www. https://djecji-vrtic-sunce.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih testiranja tri dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DJEČJI VRTIĆ-natječaj domar

DOMAR-LOŽAČ – Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje