Temeljem članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac te prijedloga ravnateljice Dječjeg vrtića „ SUNCE“ u Đulovcu, KLASA: 601-02/23-02/1, URBROJ: 2103-08-06-23-01 od 11. rujna 2023. godine , Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac na 11. sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. donosi slijedeću :

ODLUKU o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada predškole za 2023./2024. godinu Dječjeg vrtića „ SUNCE“ u Đulovcu

Odluku možete preuzeti u privitku: