Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac, članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac, klasa:601-02/17-02/01, ur.broj:2111/05-06-01-17-1 od 20.12.2017. te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019 , klasa: 361-01/19-01/2-3,urbroj: 2111/05-06-19-01 od 02.09.2019.., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac donosi slijedeću

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019

Cijeli tekst Odluke sa popratnom dokumentacijom možete preuzeti na poveznicama:

Icon
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda