Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac, klasa:601-02/17-02/01, Urbroj: 2111/05-06-01-17-1 od 20.12.2017.nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) a manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za radove naručitelj će poslati poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a može istodobno objaviti poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama.

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

Gospodarski subjekti kojima će biti poslan Poziv za dostavu ponude:

1. Ćurin Nautika j.d.o.o. Iločka 6, Split, e-mail: info@curinnautika.hr

2. BIOKIS d.o.o.Zrinska 1, Zrinska Veliki Grđevac, e-mail: biokisdoo@gmail.com

3. ARHITEKTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu, Daruvar, trg kralja Petra Krešimira IV, br. 8, e-mail: arhitektura.d.o.o@bj.t-com.hr

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 3.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Evidencijski broj nabave: :3/EVM JN/2019

Procijenjena vrijednost nabave postupku jednostavne nabave iznosi 120.000,00 kn bez uključenog PDV-a.

Icon
Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu